Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

December 9, 2022; Berlin, Germany.
III International Scientific and Theoretical Conference «Features of the development of modern science in the pandemic’s era»

ISBN: 979-8-88862-124-0 |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ
Бондаренко Н.М.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

FORMATION OF THE SYSTEM FOR MINIMIZING THE OPERATIONAL COSTS OF THE ENTERPRISE
Akhnovska I., Shchur D.

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мейш А.В., Бочуля А.В.

ІНВЕСТУВАННЯ У ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРИБУТКОВОСТІ
Ємельянов О.Ю.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ПРАГМАТИЗМ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЗАГРОЗИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Ткачик Ф.П., Гуцул І.А., Пасічник Ю.В.

РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ У ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Карет У.О.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІТ-СФЕРІ
Радченко А.М., Джусов О.А.

СТРАТЕГІЧНА НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ: ІСТОРИЧНА ТВОРЧІСТЬ І СУСПІЛЬНІ АВТОМАТИ
Шедяков В.Є.

   SECTION 5. SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Єгорова К.Г.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДИМ СІМ’ЯМ В УКРАЇНІ
Швачко О.М.

   SECTION 6. INTERNATIONAL RELATIONS

СТРАТЕГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ — ЗАСАДА ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО КИТАЮ
Ліпкан В.А.

   SECTION 7. LAW AND INTERNATIONAL LAW

МІЖАМЕРИКАНСЬКА КОМІСІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Віткова С.В.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
Каліневич О.С.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ
Величко К.М.

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Каліневич О.С., Скарга Д.В.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБʼЄДНАНЬ
Денисенко О.Ю.

ПРОЦЕС ДЕЛІМІТАЦІЇ ТА ДЕМАРКАЦІЇ
Домантович В.В.

РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРАВОВІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
Баймуратов М.О., Кофман Б.Я.

   SECTION 8. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Черевко В.В., Коміссарчук Ю.А.

   SECTION 9. MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

СЕПАРАТИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЩОДО ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
Войцехівська Д.О.

   SECTION 10. FIRE AND CIVIL SAFETY

STUDYING THE PARAMETERS OF THE INSTALLATION WITH AN EXTENDED BARREL FOR EXTINGUISHING BY GEL-FORMING COMPOSITIONS
Ostapov K.M., Senchykhin Y.M., Avetisian V.H., Gritsina I.M.

   SECTION 11. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

ВИКОРИСТАННЯ КАРБАМІДНО-АМІАЧНОЇ СУМІШІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ
Захарченко Е.А., Адамчик Є.В., Ніколаєнко Б.О.

ВПЛИВ МІЖРЯДНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Масик І.М., Яриновський О.О., Коваль Ю.Ю., Усенко С.О., Чередніков А.О.

   SECTION 12. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

МОДИФІКОВАНІ ЕПОКСИДНІ КОМПОЗИТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ЛАКО-ФАРБОВІ ПОКРИТТЯ ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Яцюк В.М., Яцюк Я.В.

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АКРИЛОВОГО ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНОГО ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
Демідов Д.В.

   SECTION 13. ENERGY AND POWER ENGINEERING

РОЗУМНІ МЕРЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМУ
Крутяков С.Д., Тішкевич Д.О.

   SECTION 14. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ВАЖЛИВІСТЬ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ IT ФАХІВЦЯ
Гордієнко Т.І., Юрченко А.О.

   SECTION 15. PHILOLOGY AND JOURNALISM

PRAGMATIC ASPECT OF PUBLIC APOLOGIES
Lymarenko O.

SOCIAL, EDUCATIONAL, AND CULTURAL ASPECTS OF BILINGUALISM
Kutsenok N.M., Yamshynskaya N.V., Meleshko I.V.

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ: ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ
Паращина А.С.

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США
Бровкіна О.В., Грищенко А.С.

ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ В ЗАРУБІЖНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ 2000-Х РР.
Павлова А.К.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗООНІМІВ
Долбіна К.Д., Ткаченко Г.В.

ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВО–СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОМАНУ–ЕПОПЕЇ ТА ЇХ РИСИ У «ВОЛИНІ» УЛАСА САМЧУКА
Хавалюк М.М.

   SECTION 16. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

THE PLACE OF PHILOSOPHY IN THE SYSTEM OF CULTURE
Zinchenko D.R.

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ
Сафаров К.А.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕВОГИ В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ
Дарабаева К.Р.

   SECTION 17. PEDAGOGY AND EDUCATION

LITERARY ANALYSIS ACTIVITIES: IMAGE-SEASCAPE
Lukyanchenko I.O., Diakova S.M.

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕЙЗАЖНОГО ЖИВОПИСУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ
Носаченко Т.Б., Павліченко О.М.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ТЕХНІК
Гловацька М.В., Носаченко Т.Б.

ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Лукашенко М.Л.

   SECTION 18. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНИХ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ДОРОСЛИХ ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
Кобак Л.О., Абрагамович О.О., Абрагамович У.О.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІДІОПАТИЧНІ ТИКИ
Пилипенко В.С.

ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
Талалаєв К.О., Талалаєва О.П.

ФАКТОРИ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ ЛІКУВАННЯ ЕНУРЕЗУ: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ
Костів А.В., Костів М.В., Ямпольська Т.П.

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Шульгіна Н.Ф.

   SECTION 19. HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕСТОРАНІВ У ХХ СТОЛІТТІ
Маломуж А.В.

   SECTION 20. CULTURE AND ART

ЛЬВІВСЬКА ПРОФЕСІЙНА КЕРАМІКА В ЧАС ПЕРЕМІН: КІНЕЦЬ 1980-Х – ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ
Шарабура С.В.

ПОСТХОРОР ЯК НОВИЙ ВИТОК РОЗВИТКУ ХОРОРУ
Ковтун Н.А.


Papers indexed in Google Scholar