Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

December 23, 2022; Tel Aviv, Israel.
IV International Scientific and Theoretical Conference «Formation of innovative potential of world science»

ISBN: 979-8-88862-122-6  |  © CC BY-SA 4.0 International

  Click on image to look for participant's certificate

 

TABLE OF CONTENTS

   SECTION 1. ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ПРОМИСЛОВА СТРАТЕГІЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Радзієвська С.О.

   SECTION 2. ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОЗИКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ємельянов О.Ю.

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
Ляшенко В.І., Каптуренко М.Г., Трушкіна Н.В., Ліщук О.В.

СИНТЕЗ СТРАТЕГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бистрова І.Я.

   SECTION 3. FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

THE SHADOW ECONOMY AS A TOOL OF SOCIAL CHANGES
Reshetnyk К., Pasichnyi М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПТВФ «ДОВІРА»
Шишмакова Д.Д., Гончарова В.Г.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дудукалова О.С.

ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ОБОЛОНЬ»
Мельник В.Є.

   SECTION 4. MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Кайлюк Є.М., Чупринін О.О.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН
Олійник В.В.

   SECTION 5. INTERNATIONAL RELATIONS

ДІЯЛЬНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УКРАЇНИ У ШВЕЙЦАРІЇ ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ
Кіх Ю.Р.

   SECTION 6. LAW AND INTERNATIONAL LAW

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Гудзь Л.В.

ПРОБЛЕМИ НОТАРІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА БЛОКЧЕЙН ЯК СПОСІБ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Огієвич С.М.

   SECTION 7. INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT, JUDICIAL SYSTEM AND NOTARY

МОТИВУВАННЯ РІШЕНЬ ПРО ДОСУДОВЕ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ТА ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ НІДЕРЛАНДІВ
Місечко М.М.

   SECTION 8. MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

INTELLECTUAL ASSISTANCE TO THE ARMED FORCES OF THE STATE OF ISRAEL
Hromyko І.О.

   SECTION 9. AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BIOHUMUS ON THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL DURING THE CULTIVATION OF SPRING BARLEY IN THE DONETSK DISTRICT
Vinyukov A.A., Bondareva O.B., Chuhrii H.A.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ
Чухліб А.В.

ФОРМУВАННЯ ЛУЧНИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Марцінко Т.І., Карасевич Н.В.

   SECTION 10. CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Яцюк В.М., Яцюк Я.В.

ЕКОХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВИСОКО-МІНЕРАЛІЗОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД ТА ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС
Манойленко Д., Єлатонцев Д.О., Гуляєв В.М.

   SECTION 11. FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Богомаз В.О.

   SECTION 12. COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

PARALLEL IMAGE PROCESSING BY THE SOBEL FILTER
Spektrov D.

SERIALIZATION IN JAVA
Fedoryshyn D.

   SECTION 13. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF CHOOSING THE PREMISES FOR A DANCE STUDIO USING THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Vechirska A.D., Shyrokorad K.A., Vechirska I.D.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕТОД ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Давидов О.С., Шевченко І.В., Давидов О.О.

   SECTION 14. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ВПЛИВ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Скибун О.Ж.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Мельничук Ю.Є.

   SECTION 15. PHYSICS AND MATHEMATICS

ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ Х-ПРОМЕНЕВИХ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДАМИ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРАСТУ
Романюк С.Б.

   SECTION 16. SOCIOLOGY AND STATISTICS

ДОБУДОВА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИТКУ ДО СИСТЕМНОГО РІВНЯ В ПРОЦЕСІ УСВІДОМЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ У ТВОРЧОСТІ І ЦІННОСТІ ЗНАННЯ
Шедяков В.Є.

   SECTION 17. PHILOLOGY AND JOURNALISM

ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ІЗ ВЛАСНЕ-ЗБІРНИМ ЗНАЧЕННЯМ
Алтицева Л.Ю.

ТЕРМІН ЛАТИНА ЯК ОСНОВА ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
Пересада Є.І.

   SECTION 18. PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ КАНТА В УКРАЇНІ
Козловська Х.Р.

МОББІНГ: ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ КОРЕЛЯТІВ У НЕЛЮДІВ
Книш І.В.

ПРО СПЕЦИФІКУ ОБРАЗНОГО КОНТЕКСТУ ТА ПИСХОАНАЛІЗ МИСТЕЦТВА
Шморгун О.О.

ПРОБЛЕМА ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В ОНТОЛОГИИ АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА
Сафаров К.А.

   SECTION 19. PEDAGOGY AND EDUCATION

ВЕБ-КВЕСТ НА ТЕМУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ»
Бабич З.А., Штогрін В.О., Жиленко Т.І.

ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Кушнір В.С.

ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ НА ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Потюк С.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОГО ФОНДУ «ВЕКТОР» ЩОДО ПІДТРИМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
Гавриленко Т.Л.

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Цаподой С.В.

ІНСТРУМЕНТИ СПІЛКУВАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Дзюба О.С.

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Скалецька Д.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ
Буртова А.П.

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ОНЛАЙН-ЗАВДАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Андріянова Г.І., Скора Н.А., Крутін О.З.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ БІОЛОГІЇ
Ансєєва Л.В.

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
Лінєвич К.А.

   SECTION 20. PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ДИСОЦІАТИВНИЙ МУТИЗМ ЯК НАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОГО БОЙОВОГО СТРЕСУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Подгорна А.Д., Микитенко Р.В., Грищенкова О.С., Івановська О.А., Жук С.П., Золоторьов П.В., Косолапов О.П.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Чекаловська Г.З., Гриців О.В.

   SECTION 21. MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

ENDOMETRIOSIS AND CANCER ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF THE ESHRE ENDOMETRIOSIS GUIDELINE 2022
Mekhanoshyna D., Dubyk L.

ENDOMETRIOSIS AND MENOPAUSE ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF THE ESHRE ENDOMETRIOSIS GUIDELINE 2022
Cherenko A., Dubyk L.

EXTRAPELVIC ENDOMETRIOSIS ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF THE ESHRE ENDOMETRIOSIS GUIDELINE 2022
Hiba K., Dubyk L.

INFLUENCE OF METEOFACTORS ON INDICATORS OF VARIABILITY OF STUDENT’S HEART RATE
Avdieienko О., Molotyagin D.G.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ОЖИРІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ВЛАСНОЇ МАСИ ТІЛА І ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ШКОЛЯРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кучер Н.О., Костинська Н.Г.

ЕТІОЛОГІЯ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ПРИ ХЛАМІДІОЗІ
Сухорукова А.О., Сафонова Н.О., Тихонова Л.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХРОМОМ ТА МАРГАНЦЕМ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ
Телега І.О.

ЗНАЧЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В АКУШЕРСТВІ І ГІНЕКОЛОГІЇ
Негода Ю.С., Ващенко Д.В.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Сухорукова А.О., Сафонова Н.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ МІКРОБІОТИ РОТА ЛЮДЕЙ РАННЬОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИПУ
Міхєєв А.О., Сидорчук Л.І., Бліндер О.О., Сидорчук І.Й.

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА КОГНІТИВНА ДИСФУНКЦІЯ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Мареніч Г.Г., Платонова Д.О.

   SECTION 22. PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ
Червінська Д.Л., Щирий Б.В.

   SECTION 23. CULTURE AND ART

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бондар І.В.

 


Papers indexed in Google Scholar